Ondersteuningsverklaringen.nl

Welkom bij Ondersteuningsverklaringen.nl. Dit is een gratis dienst in de bemiddeling tussen nieuwkomende politieke partijen en burgers die willen helpen de democratie toegankelijker te maken voor nieuwe geluiden in de samenleving. Deze dienst beperkt zich tot één specifieke fase en taak: het vergaren van de ondersteuningsverklaring.

ondersteun democratie

met jouw verklaring komen nieuwkomende politieke partijen weer een stap dichterbij het mogen meedoen aan de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal

deelnemende partijen

Deze tool wordt gebruikt door deze partijen:

(geen)

Hoe belangrijk is de ondersteuningsverklaring?

De Kieswet schrijft voor dat nieuwkomende politieke partijen ondersteuningsverklaringen (H4) moeten vergaren en als bijlagen overhandigen in de procedure tot inleveren van de kandidatenlijst, zodat de partij deel kan nemen aan de verkiezingen.

Ook voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15-17 maart 2021 moet iedere nieuwkomende politieke partij in 20 kieskringen, ieder 30 ondersteuningsverklaringen ophalen. Er zijn andere voorwaarden voor de Caribische kieskring Bonaire, daar moeten er 10 opgehaald worden. Dat is ruim 580!

Wanneer deze taak slaagt voor de nieuwkomende politieke partij dan levert dat bijvoorbeeld zendtijd voor politieke partijen op en de mogelijkheid om in het gehele land daadwerkelijk verkiesbaar te zijn. Dit vergroot de kans dat de kiesdeler — de circa 65 000 stemmen benodigd per zetel binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal — gehaald wordt aanzienlijk. Wanneer deze taak faalt, dan zou de lijst alleen worden vermeld in de kieskring(en) waar het is gelukt 30 geldige ondersteuningsverklaringen te vergaren. Ook de kans en mogelijkheden om betrokken en uitgenodigd te worden bij debatten, verkiezingskranten en andere vormen van onafhankelijke campagne activiteiten neemt af.

Tijdschema in 2021

tot 21 december

naamregistratie

alle groeperingen die deel willen gaan nemen aan de verkiezingen mag haar naam registreren.

vanaf 4 januari

ondersteunen

de ondersteuner is welkom bij de gemeente om daar de H4 te laten ondertekenen.

maandag 1 februari

dag van kandidaatstelling

de inleveraar moet ALLE documenten geprint bij de Kiesraad inleveren.

vrijdag 5 februari

vaststelling

de Kiesraad stelt de kandidatenlijst vast en wijst het lijstnummer aan.

15 tot 17 maart

dag van de verkiezingen

al twee dagen eerder kunnen mensen hun stem uit brengen.

Het bovenstaande tijdschema is op bepaalde punten qua tijd door de minister verruimd in kader van de corona-maatregels. Het is aan te bevelen om de kandidatenlijst en alle benodigde documenten voor 4 januari in de definitieve versie te hebben gezet, zodat alle beschikbare tijd gebruikt kan worden om aan de eisen te voldoen. 580 ondersteuningsverklaringen blijft veel werk.

Een nieuwe versie van de tool uit 2017

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2017 moesten ook door alle nieuwkomende partijen ondersteuningsverklaringen worden verzameld. Daar was last-minute een tool voor gemaakt die gebruikt is door 14 (!) partijen. Een aantal van hun heeft ook succesvol gebruik gemaakt van de tool.

Functionaliteiten in 2021

De kern van deze tool blijven de Ondersteuningsverklaringen (H4). De partij kan zich aanmelden. Wij publiceren hun blanco H4 en bieden informatie. De burger kan hun ondertekende H4 uploaden. Wij zorgen ervoor dat deze bestanden toegankelijk zijn voor de betreffende partij, met een overzicht in het dashboard. Deze bestanden kunnen geïnspecteerd worden, zodat er tijdig voor afgekeurde inzendingen andere ondersteuners gezocht kunnen worden.

In 2021 is het ook mogelijk om alle andere documenten te vergaren die nodig zijn in de kandidaatstellingprocedure. De partij kan de gehele productie vanuit OSV uploaden. Door de emailadressen van de kandidaten toe te voegen distribueren we de documenten naar de juiste ontvangers. De kandidaten kunnen op dezelfde manier hun H9 en kopie identiteitsbewijs in sturen. Met één druk op de knop kan de inleveraar alle documenten downloaden, netjes in de juiste mapjes geplaatst. Daarna hoeft alleen nog de printer het werk te doen.

Nieuwkomende partij in 2021?

noodzaak van deze dienst?

Zoals hierboven al is vermeld: nieuwkomende politieke partijen moeten aan aanvullende eisen voldoen. Deze kiesdrempels verzwaren buitenproportioneel het organisatorische proces om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. In het belang van de democratie zou deelname nog wel haalbaar moeten blijven. Immers nieuwkomende politieke partijen hebben vaak de organisatie, de tijd, de middelen en de mankracht onvoldoende om aan deze kiesdrempel te voldoen. Ervaring uit het verleden is dat er gemiddeld één manuur verloren gaat per ondersteunings-verklaring.

Voor het bereiken van de benodigde 580 ondersteunings-verklaringen moet het kandidaatstelling-team een netwerk hebben opgebouwd die 20 kieskringen bestrijkt met bereidwillige burgers, naast het uitvoeren van hun reguliere taken benodigd voor kandidaatstelling. Deze taak dient grotendeels geautomatiseerd te worden, vandaar deze dienst.

wie faciliteert deze dienst?

Deze tool is gemaakt en wordt gerund door Sent G. Wierda met medewerking van diverse personen verantwoordelijk voor hun respectievelijke kandidaatstellings-procedure van hun nieuwkomende politieke partij. Vanuit zijn initiatieven de democratie te versterken is dit project ontstaan. Vanwege Eerlijke Verkiezingen is het noodzakelijk om kritisch te zijn op kiesdrempels. Door het samenwerkingsverband van nieuwkomende politieke partijen in 2016 gekoppeld aan het Alternatief Regeerakkoord is het noodzakelijk om elkaar te ondersteunen in deze gigantische taak. In de geest van het algemeen nut wordt deze dienst ook in 2021 aangeboden aan alle nieuwkomende partijen. Voor de democratie is het nodig om samen te werken.

Deze tool is door de politieke activiteiten van de initiatiefnemer ondergebracht bij het Instituut van de Regio. De primaire gebruiker is daarom het Platform voor Plaatselijke Belangen en de vrije kieslijst.